Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, mei 14, 2007

Woord 774


Ma 14/5/2007 – Woord 774 – naneef

naneef

Over eenigen tyd - dagen, maanden, jaren, eeuwen, al naar de oorzaken die de perioden der slingerbeweging bedingen - verwondert men zich over het taai bestaan van meeningen die de naneef voor niet levensvatbaar houden zou indien niet de Geschiedenis hem leerde dat men wel werkelijk in zekeren tijd zoo dwaas geweest is! Vindt men deze opmerking banaal, afgezaagd tot vervelens toe? Ik erken dat ze dit is, maar vraag waarom we dan dien naneef zooveel stof leveren om op onzen tijd met minachting neer te zien? Waarom zoo ... middeleeuwsch berust in verkeerdheden welker verbetering slechts wacht op de toepassing der voorschriften van 't gezond verstand? Ook die stompzinnige berusting komt me banaal voor.
Erger dan dat, ze is onverantwoordelyk.


Vindplaats: Specialiteiten - MXI - Multatuli

Powered by Blogger