Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, juni 09, 2005

Woord 131gorgonisch

de ackersteden door dertelheyt hen voor de dore des tempels sittende, plegen den mont met fijgen ende most te besmeeren. Ende oock wat spotwoort isser, dat de oude Comedia hen niet tegen en worpt? O dwasen God (seggen sy) ende weerdich wt Jouis inghewant gheboren te worden. Maer wie en soude hier niet lieuer dwaes ende onwijs zijn, ende altijts lustich, altijts ionghelinck, altijts eenen yegelicken spel ende wellust aenbrenghende: dan die dobbelhertich Jupiter eenen yegelicken verschrickelick, of Pan door zijne beroerten alle dinck met oudtheyt verderuende, of Vulcanus met vyeruoncken bedect, ende altijts onreyn van den arbeyt zijns winckels, of oock Pallas selue die met haren Gorgonischen schilde ende lance verschrickelick is, ende altijts wreedelick siende.

Vindplaats: Het Lof der Sotheyt van 'Erasmum van Roterdaam' bij dbnl
Woorduitleg: gorgonisch/ijzingwekkend

Woord 131 - gorgonisch - do 09/06/2005

Powered by Blogger